Hester Vis Kinesioloog

Behandeldossier en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting. Het dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en evt. gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die u mij zelf heeft verstrekt.

De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:

·       zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·       er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;

·       de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

·       voor het gebruik door een bevoegde waarnemer, tijdens mijn afwezigheid;

·       in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

Financiële administratie en privacy

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

·       uw naam, adres, postcode en woonplaats; 

·       uw geboortedatum;

·       de datum van de behandeling;

·       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’

·       de kosten van het consult;

·       de wijze van betaling van het consult. Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Algemene voorwaarden voor kinesiologische behandeling 

Namens de Beroepsvereniging voor Kinesiologie

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt (ouders en kind/adolescente)en gebaseerd op zelfverantwoording. 
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen. 
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan. 
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te 

vervangen. 

 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesem, voeding, beweging of oefeningen 

adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te 

volgen. 

 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische 

behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.


Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie 

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
  • De kinesioloog is gehouden aan de BvK beroepscode. 
  • De kinesioloog stelt de belangen van het kind centraal in de therapie. 
  • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn 

van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. 

 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling. 
  • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken. 
  • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld. 
  • De kinesioloog verplicht zich het kind (de cliënt) correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

   Afspraken behandelingen/consulten 
  • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. 
  • De kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. 
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen. 
 • Een consult/behandeling duurt: 1-1,5 uur 
 • De kosten van de therapie bedragen  € 90,- voor de eerste behandeling/consult met 

intakegesprek en met het bedrag van € 75,- per consult hierop volgend. 

 • Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult. 
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht 

op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in 

rekening gebracht. 

 • Klachten over de behandeling zijn altijd eerst met de kinesioloog te bespreken. Komen 

kinesioloog en cliënt er niet uit dan kunnen de ouders zich tot de Beroepsvereniging voor Kinesiologie wenden en via de website een klachtenformulier invullen (http://ki- net.nl/Klachtenregeling ). 

 • De kinesioloog (Hester Vis) is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar). 
 • De kinesioloog (Hester Vis) is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de (straatnaam en huisnummer en plaatsnaam), noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Vergoeding van de therapie 

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (bijvoorbeeld via de website van de kinesioloog of de BvK (http://ki- net.nl/Verzekeraars). 
  • Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar: Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. 

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de kinesioloog/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten 

in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum. 

 • Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed 

vinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de kinesioloog de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de kinesioloog in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 

 • Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft de kinesioloog hiervoor een spreekuur. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat u op het antwoordapparaat inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. 

Namens de Beroepsvereniging voor Kinesiologie