Hester Vis Kinesioloog

Privacy en andere voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting. Het dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en evt. gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die u mij zelf heeft verstrekt.

De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:

·       zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·       er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;

·       de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

·       voor het gebruik door een bevoegde waarnemer, tijdens mijn afwezigheid;

·       in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

Financiële administratie en privacy

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

·       uw naam, adres, postcode en woonplaats; 

·       uw geboortedatum;

·       de datum van de behandeling;

·       een korte omschrijving van de behandeling;

·       de kosten van het consult;

·       de wijze van betaling van het consult. Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

In mijn praktijk handel ik volgens

de uitgangspunten van de Wkkgz

(Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)  SCAG  zie links

Algemene voorwaarden

De kinesiologische (therapeutische) handelingen worden door mij zorgvuldig uitgevoerd overeenkomstig de kwaliteitsstandaard die ik in mijn praktijk hanteer en overeenkomstig het beroepsprofiel en het beroepscompetentieprofiel ondergebracht bij de LVNT. Deze profielen (2015) liggen ter inzage in mijn praktijk.

Wkkgz

Sinds 1 januari 2016 is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ van kracht. Het doel van deze wet is om optimale kwaliteit te waarborgen voor de cliënten die (in dit geval) mijn praktijk bezoeken. Op grond van deze wet ben ik verplicht u vooraf te informeren over de kwaliteitsstandaard die ik in mijn praktijk hanteer (zie hieronder). Bovendien geef ik u informatie over een eventuele klachtenprocedure, de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie. Dit voor het geval dat u niet helemaal tevreden bent over mijn werk.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de door mij verleende zorg? Laat het mij dan weten; liefst schriftelijk.

Ik neem uw onderbouwde klacht serieus en wil proberen om in een persoonlijk gesprek de door u ervaren knelpunten samen op te lossen. Ik ga ervan uit dat we daar samen prima uit komen.

Bent u na ons gesprek niet tevreden over mijn klachtenafhandeling, dan zijn er twee mogelijkheden:

1. bemiddeling door de vertrouwenspersoon van de LVNT: vul het klachten formulier in en stuur het naar het secretariaat. info@lvnt.nl

2. of u kunt uw klacht schriftelijk onderbouwd voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SCAG. Is er na 6 weken (uiterlijk 10 weken) geen voor u bevredigende oplossing dan kunt u òf naar de burgerlijke rechter òf naar de geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Mijn praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.

Mijn kwaliteitsstandaard

 1. De praktijkruimte:  voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging LVNT en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.
 2. Kennis en opleiding:   Ik ben Erkend kinesioloog® en heb de volgende opleidingen gevolgd, zie CV onder -Welkom.

 • Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling

Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:

1. Vakkennis kinesiologie

2. De relatie met elkaar.


ad. 1 Vakkennis kinesiologie
Ik werkvolgens kinesiologische protocollen waarbij ik volgende basisprincipes hanteer:

Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om de individuele proces van een cliënt aan te sturen.  Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.

De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:

Stap 1: het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel.

Stap 2: het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest;

Stap 3: het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar de kinesioloog voor is opgeleid;

Stap 4: het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest;

Stap 5: het gesprek ter de afsluiting van de sessie.

Meer informatie over kinesiologie vind u op de website van de beroepsvereniging LVNT onder platform voor kinesiologie.

ad. 2 de relatie met elkaar

Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.

 • Openheid en vertrouwen

Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen.

 • Verantwoordelijkheid van de cliënt

De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken.  De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

Algemene voorwaarden voor kinesiologische behandeling 

Namens de Beroepsvereniging voor Kinesiologie

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt (ouders en kind/adolescente)en gebaseerd op zelfverantwoording. 
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen. 
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan. 
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te  vervangen. 
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesem, voeding, beweging of oefeningen 
 • adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen. 
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij/zij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie 

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
  • De kinesioloog is gehouden aan de LVNT-beroepscode. 
  • De kinesioloog stelt de belangen van het kind centraal in de therapie. 
  • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn 
 • van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. 
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling. 
  • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken. 
  • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld. 
  • De kinesioloog verplicht zich het kind (de cliënt) correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

  • Afspraken behandelingen/consulten 
  • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. 
  • De kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. 
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen. 
 • Een consult/behandeling duurt: 1-1,5 uur 
 • De kosten van de therapie bedragen  € 90,- voor de eerste behandeling/consult met 
 • intakegesprek en met het bedrag van € 75,- per consult hierop volgend. 
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult. 
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht 
 • op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in 
 • rekening gebracht. 

 • De kinesioloog (Hester Vis) is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar). 
 • De kinesioloog (Hester Vis) is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de (straatnaam en huisnummer en plaatsnaam), noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 • Klachten over de behandeling zijn altijd eerst met de kinesioloog te bespreken. Komen kinesioloog en cliënt er niet uit dan kunnen de ouders zich tot de Beroepsvereniging LVNT wenden en via de website een klachtenformulier invullen
 • (http://www.lvnt.nl ). 

Vergoeding van de therapie 

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (bijvoorbeeld via de website van de kinesioloog.
  • Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar: Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. 

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de kinesioloog/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum. 

 • Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed 
 • vinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de kinesioloog de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de kinesioloog in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 

Namens de LVNT