Hester Vis Kinesioloog

Vergoeding en tarieven

Verzekeraars

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de consulten voor een deel. Dit kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden. https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/kinesiologie#vergoedingen

Tarieven

1e kinesiologie consult inclusief intake     € 90,-

Vervolgconsult  van een uur = € 75,- ; uitloop naar 1,5 uur = € 90,-
Het consult dient bij voorkeur contant voldaan te worden. 


Afzeggen

Afzeggen is kosteloos, indien uiterlijk 24 uur voor de afspraak. In andere gevallen wordt er een consult van € 75,- in rekening gebracht.

Tarieven voor kunstzinnige begeleiding :

zijn € 75,- per uur inclusief BTW en het gebruik van materialen, evt in atelier. Deze behandelingen vallen niet onder de aanvullende geestelijke gezondheidszorg verzekeringen.

Lidmaatschap en registratie

Lid LVNT nr: 11.01.164K

Erkend kinesioloog (prestatiecode 24002)
Lid RBCZ nr:   306041R      – Registertherapeut BCZ®
SHO-registratie nr:  100247-92482
Lidmaatschap Tekentaal : 2017493
ZORGVER.- agb nr:   90024533 

PRAKTIJK – agb  nr:   90013845

BTW-nummer:  NL001861288B90

Lid K.v.K. nr:   09100301    – Kamer van Koophandel

In omgang met mijn cliënten gelden de bepalingen, de
beroepscode en de klacht en tuchtregeling van de TCZ.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de LVNT zijn bij de KvK neergelegd.


Basis

De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres 
aanwezig te zijn (de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus 
in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Tariefstelling

Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst “voldaan” via de mail.

Declaraties

Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan 
ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Op het handelen van de therapeut zijn de reglementen, waaronder het “Klachtrecht” en de “Handelingen”, van de LVNT; http://www.lvnt.nl

van toepassing

Artikel 10,

In de reglementen is ondermeer opgenomen het inzagerecht van de cliënt in het eigen dossier.